Spoľahlivé produkty a servis
        pre čistotu akejkoľvek prevádzky

LORIKA začala spoluprácu s kapacitou v oblasti ergonómie a antropológie

Doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. je špičkový odborník v oblasti priemyselnej ergonómie a antropológie na Slovensku. Pôsobí na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu, na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

Okrem toho tiež:

-    spolupracuje s ergonomickým pracoviskom Katedry pracovného lekárstva Univerzity v Iowe.

-    prednáša predmetErgonómia“ na Ústave dizajnu Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

-    vyučuje ergonómiu aj na Katedre verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity a na Katedre verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tu sa podieľa aj na školení atestujúcich lekárov z odboru „Preventívne pracovné lekárstvo“.

-    v roku 2005 bol na STU, MtF v Trnave habilitovaný pre oblasť priemyselné inžinierstvo a manažment s bližším zameraním na oblasť ergonómie.

-    je člen vedeckej rady medzinárodného Stavebného inštitútu v Ríme a účastníkom medzinárodného výskumno–školiaceho programu International Research and Training Program in Environmental and Occupatiaonal Health at University of Iowa.

-    je člen Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV a člen Slovenskej ergonomickej spoločnosti so sídlom v Žiline.

Pri spolupráci s našou spoločnosťou bude pán Hatiar odborným garantom pre analýzy a návrhy riešení ergonómie pracovísk vo výrobe. Bude súčasťou nášho tímu pri navrhovaní správnych pracovných stoličiek a rohoží a pri odporúčaniach, ktoré zabezpečia lepšiu efektivitu práce znížením zdravotných rizík na pracoviskách.

                                                                                                          Doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. a riaditeľ spoločnosti LORIKA Slovakia s.r.o. Ing. Miroslav FrankoZdroje:

Ziadost_o_Grant_Sablik_VEGA_2013_2015.pdf

Zivotopis_hatiar_karol.pdf
späť na zoznam